Regulamin Siesta SPA

 

Dyrekcja hotelu będzie Państwu bardzo wdzięczna za współpracę w przestrzeganiu niniejszego regulaminu, który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa pobytu wszystkich naszych Gości.

1. Pokój w obiekcie  wynajmowany jest na doby.

2. Doba hotelowa trwa od godziny 14.00 do godziny 11.00.

3. Jeśli gość nie określił czasu pobytu najmując pokój przyjmuje się, że pokój został wynajęty na

jedną dobę.

4. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, gość hotelowy

powinien zgłosić w recepcji do godziny 10,00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju.

5. Hotel uwzględnia życzenia przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.

6. Hotel świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń

dotyczących jakości usług prosimy o jak najszybsze zgłaszanie ich do recepcji, co umożliwi

nam niezwłoczną reakcję.

7. Hotel nie jest przystosowany do przyjmowania zwierząt, a zatem ich wprowadzanie jest

sprzeczne z regulaminem.

Hotel ma obowiązek zapewnić:

* warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku gościa

* bezpieczeństwo pobytu, w tym zachowanie tajemnicy informacji o gościu

* profesjonalną i uprzejmą obsługę

* sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności gościa a w przypadku jego obecności tylko wówczas gdy wyrazi zgodę i życzenie

* w miarę posiadanych możliwości inny pokój lub w inny sposób złagodzić niedogodności, gdy występujące w pokoju usterki nie będą mogły być usunięte.

8. Na życzenie gościa hotel świadczy nieodpłatnie następujące usługi:

* udzielania informacji związanych z pobytem i podróżą

* budzenie o wyznaczonej godzinie

* przechowywanie pieniędzy i przedmiotów wartościowych w czasie pobytu gościa w Hotelu * przechowywanie bagażu gości zameldowanych w hotelu

9. Hotel ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez korzystające z jego usług w zakresie określonym przepisami art. 846-849 kodeksu cywilnego, o ile strony nie postanowiły inaczej.

10. Gość powinien zawiadomić recepcję hotelową o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej zaistnieniu.

11. Odpowiedzialność hotelu z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną jest ograniczona, jeżeli przedmioty te nie zostaną oddane do depozytu w recepcji.

12. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do gościa.

13. Gość hotelowy ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych hotelu powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.

14. Każdorazowo opuszczając pokój gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi, a klucz pozostawić w recepcji.

15. Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.

16. Osoby nie zameldowane w hotelu mogą przebywać w pokoju hotelowym od godziny 7.00 do godziny 22.00.

17. W hotelu obowiązuje zachowanie ciszy od godziny 22.00 do godziny 7.00.

18. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju hotelowego.

19. Hotel może odmówić przyjęcia gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin hotelowy wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym lub gości albo szkodę na osobie gości, pracowników hotelu albo innych osób przebywających w hotelu albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt gości lub funkcjonowania hotelu.

20. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego gościa w pokoju hotelowym będą odesłane na adres wskazany przez gościa. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji, hotel przechowa te przedmioty przez 3 miesiące.

Szczególne przepisy regulaminowe

W oparciu o nasze doświadczenia sformułowaliśmy kilka ważnych punktów regulaminu hotelowego, które polecamy szczególnej uwadze.

1. Pokój hotelowy jest na czas wynajęcia go strefą intymną gościa. Zdarza się czasem, że to intymne obcowanie gości niesie ze sobą znaczne emocje. Bardzo prosimy w imieniu własnym i gości hotelowych, aby te emocje nie przenikały do innych pomieszczeń hotelowych: korytarzy, tarasów, sąsiednich pokoi. Jeśli z powodu uciążliwych odgłosów spłyną do recepcji skargi postronnych uczestników recepcja będzie interweniować w celu przywrócenia ciszy w hotelu łącznie z obciążeniem finansowym tytułem rekompensaty roszczeń sąsiadów.

2. W hotelu obowiązuje zakaz palenia tytoniu. Jeśli gość jest osobą palącą bardzo prosimy o rozważenie zakupu jednorazowego e-papierosa.

3. Ręczniki są wymieniane w hotelu standardowo co drugi dzień lub na wyraźne życzenie gościa. Prosimy wyrazić owo życzenie poprzez umieszczenie ręcznika w umywalce. Będzie to dla pokojowych czytelna informacja. Bardzo prosimy nie rzucać ręczników na podłogę. Prosimy również nie wynosić ręczników na plażę.

4. Skrócenie pobytu. Może się zdarzyć, że pojawi się konieczność wcześniejszego wyjazdu. Należy wówczas wziąć pod uwagę pewne uwarunkowania. Hotel nie może ponosić odpowiedzialności za okoliczności, które powstały po stronie gościa. Dokonanie rezerwacji w hotelu jest rozumiane jak zawarcie umowy. Hotel zobowiązuje się udostępnić gościowi pokój w deklarowanym przez niego czasie, a gości zobowiązuje się za ten czas zapłacić.

Dyrekcja Hotelu